TTS MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ASLANLAR NAKLİYAT TAAHHÜT PETROL PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. Müşteri Aydınlatma Metni

ASLANLAR NAKLİYAT TAAHHÜT PETROL PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.  TARAFINDAN MÜŞTERİ VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

     İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, ASLANLAR NAKLİYAT TAAHHÜT PETROL PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ.(“Şirket”) tarafından müşterilerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

 

     İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.aslanlarpetrol.com.tr/kvkk.php adresinde yer alan Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nden erişilebilmektedir.

 

     Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin TTS Satış Birimi ile yapılan satış işlemlerinin yapılması sırasında paylaşılan TC. Kimlik Kartı (eski veya yeni) üzerinde bulunan; ad soyad, anne ve baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC. Kimlik no ile birlikte iletişim bilgisi, adres no, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), kredi kartı ve araç plaka veya plakalarının bilgisine ait kişisel verilerini;

 1. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 3. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 4. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 5. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 6. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 7. Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 8. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 10. Talep / Şikayetlerin Takibi
 11. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 12. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

     Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ. tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar çerçevesinde hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, topluluk şirketleri ve yetki kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

     Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.     

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ ne daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ.' nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

     Yukarıda belirtilen haklar, kişisel veri sahipleri tarafından https://www.aslanlarpetrol.com.tr/kvkk.php adresinde yer alan Aslanlar Nakliyat Taahhüt Petrol Pazarlama ve TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü’nde belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.